Phê duyệt Kế hoạch định giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Phê duyệt Kế hoạch định giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2020
Theo đó, số trường hợp cần định giá đất cụ thể dự kiến là 343 trường hợp, trong đó có 240 trường hợp cần thuê tư vấn xác định giá đất, gồm: 207 trường hợp xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, 31 trường hợp xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, 2 trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Dự kiến tổng kinh phí để thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể là 15,5 tỷ đồng, trong đó, việc thực hiện định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự kiến gần 12,3 tỷ đồng/207 trường hợp; thực hiện định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất là hơn 3,1 tỷ đồng/31 trường hợp; thực hiện định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất là 76 triệu đồng/2 trường hợp.

Trước đó, ngày 19-6, Sở Tài nguyên – Môi trường ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, thời gian tới sở sẽ xác định mục đích định giá đất cụ thể và chuẩn bị hồ sơ thửa đất cần định giá, các thông tin liên quan; lựa chọn ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất đối với từng trường hợp; kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất và phương án giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Baokhanhhoa.vn

TIN LIÊN QUAN

LIÊN HỆ GIAKHANGLAND